Ne-Zverejnovanie sťažností mestskej časti DNV

by MichalGasparik
8 min. 🕑

Na oficiálnom internetovom sídle mestskej časti Devínska Nová Ves sa nachádza sekcia zo zoznamom z vybavenia petícii a stažností. Tento transparentný zoznam sa mi moc nepozdával, nakoľko v ňom chýbal akýkoľvek záznam o vybavení sťažností a prišlo mi nepravdepodobné, že žiaden občan nepodal žiadnu oficiálnu stažnosť do podateľne nášho úradu. Okrem toho, koncom minulého roka bola uzavretá mnou podaná stažnosť a tá tomto zozname minimálne chýba.

Skúsil som požiadať pomocou oficiálneho komunikačného kanála mestskej časti, o doplnenie chýbajúceho záznamu. Po pár dňoch mi prišla odpoveď, že mestská časť nemá povinnosť zverejňovať sťažnosti.

Jedinou dostupnou možnosťou ako skontrolovať zoznam sťažností je využitie nástroja verejnej kontroly a to zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.V zmysle tohto zákona bola mnou podaná žiadosť o zaslanie zoznamu sťažností za obdobie 2018-2022.

Aká je realita oproti deklarovanému zverejnenému zoznamu ? Posúďte sami. Prikladám oficiálny zoznam sťažností v zmysle zákona.

Evidenčné čísloPredmet sťažnosti Výsledok prešetrenia sťažnosti/Opodstatne ná, neopodstatnenáPrijaté opatrenia
699/2018 sťažnosť na postup oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia v súvislosti s vydávaním stanovísk neopodstatnená
9851/2018 sťažnosť na postup oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia neopodstatnená
10681/2018sťažnosť na postup starostu p. Jambora pri uzatvorení nájomnej zmluvy vybudovaním parkovacieho miesta neopodstatnená
4367/2019sťažnosť na postup oddelenia
výstavby, dopravy a životného prostredia pri vydávaní záväzného stanoviska
opodstatnenásporné záväzné stanovisko bolo vyhlásené za neplatné a bolo potvrdené predchádzajúce vydané stanovisko
4367/2019sťažnosť na opatrovateľku domácej opatrovateľskej službyneopodstatnená
r.2020Sťažnosť na postup správneho orgánuneopodstatnená
r.2020Sťažnosť na neoprávnený postup, vyžiadanie dokumentáciespäťvzatie sťažnosti ev.č. 7877/2020
r.2020Sťažnosť na postup Oddelenia územného konania a stavebného poriadkuopodstatnenázamestnanci boli poučení na dodržiavanie lehôt, ktoré sú povinní dodriavať pri vybavovaní agendy vyplývajúcej z ich pracovnej náplne
r.2020Sťažnosť na nedodržanie úradných hodín matrikyodložená
r.2020nesprávne určený termín termín konania zo strany stavebného úradu spojený s miestnym zisťovanímopodstatnenázamestnanci boli poučení o poučení lehôt podľa správneho poriadku
r.2020Sťažnosť na postup pri riešení susedského sporuopodstatnenákaždý zamestnanec bude informovaný, aby najneskôr ku dňu skončenia prac. pomeru predložil vedúcemu zamestnancovi zoznam agendy a povinností, ktoré je potrebné vykonať vyplývajúcich z jeho pracovnej náplne.
739/21Sťažnosť k vypracovanej územno plánovacej informácii zo dňa 23.10.2022, ev. č. 9717/2020odložená
1334/21Sťažnosť na linku č. 21 MHDsťažnosť bola MČ poslaná len na vedomie
1750/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
2932/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
2955/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuneopodstatnená
3042/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
4776/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
5128/21Sťažnosť na čiernu stavbuneopodstatnená
5626/21Sťažnosť voči postupu MŠ vo veci riešenia nevhodného správania detí v triede, ktoré spočívalo vo vyvíjaní nátlaku a v obnažovaníneopodstatnená
6436/21Rušenie nočného kľudu v areáli Základnej školy Ivana Bukovčanaodložená
6437/21Rušenie nočného kľudu v areáli Základnej školy Ivana Bukovčanaodložená
7287/21ostúpenie sťažnosti spoločnosti Anevil s.r.o., Mraziarenská 25, 821 08 Bratislava na starostu a stavebný úrad mč BA-DNVodložená
7676/21Neoboznámenie s novým termínom na kolaudáciu a zmenu účelu využitia priestoruodložená
8771/21Vyriešenie dlhodobej požiadavky – obrezanie konárov brezyneopodstatnená
10234/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostíodložená
10740/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostí- riešenie oznámenia o umiestnení odpadu a ohrozovanie súkromného a verejného majetkuopodstatnenáupozornenie zamestnancov o potrebe dbať pri postupovaní podaní hl. mestu Slovenskej republiky Bratislavy na rozdelenie úloh samosprávy a prenesených pôsobností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a jej mestské časti v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
10741/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostí
10747/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostíodložená
11759/21Sťažnosť k stanovisku k žiadosti o odstránenie stromuneopodstatnená
3607/2022sťažnosť na postup zamestnanca stavebného úraduneopodstatnená
8362/2022hlučná hudobná produkcia z akcie Oldies party, ktorej organizáttorom bola mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
8437/2022sťažnosť na postup zamestnankyne stavebného úraduneopodstatnená
9695/2022sťažnosť na postup stavebného úradu pri vykonávaní štátneho stavebného dohľadu
10109/2022sťažnosť na nedodržiavanie ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobosti orgánov verejnej mociopodstatnenápre zasielanie elektronických dokumentov bol referent administratívy David Lohnický preškolený a poučený
11764/2022sťažnosť na nedoručenie oznámenia o čase a mieste konania voliebodložená
12400/2022sťažnosť na nedodržanie termínu odpovede stavebného úradu na žiadosť o sprístupnenie informáciíneopodstatnená
13332/2022sťažnosť na nečinnosť stavebného úraduneopodstatnená
14011/2022sťažnosť na prieťahy a nezákonný postup stavebného úraduneuplynula lehota na vybavenie sťažnosti
14959/2022sťažnosť na prieťahy v stavebnom konaníneuplynula lehota na vybavenie sťažnosti

Je veľká škoda, že mestská časť nevyužíva na plno možnosti internetového sídla, preto jej verejne odporúčam doplniť chýbajúce záznamy, alebo upraviť názov sekcie na z VÝSLEDKY VYBAVENIA PETÍCIÍ A SŤAŽNOSTÍ na VÝSLEDKY VYBAVENIA PETÍCIÍ .

* Detailnejší zoznam stažností z mestskej časti za roky 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

PODPORA AUTORAĎakujeme vám, že ste navštívili môj blog. Rád by som vám poskytol ešte viac zaujímavých článkov a informácií, preto ma môžete podporiť finančne ( naskenovaním QR kódu do vašej aplikácie banky ), alebo priamim zaslaním podpory na č.ú. SK58 1100 0000 0029 3621 4486. Tiež ma môžete podporiť sledovaním na sociálnych sieťach, alebo zdieľaním mojích článkov s vašimi priateľmi. Vaša podpora mi pomôže rásť a prinášať ešte lepší obsah.


Prečítajte si

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00