Ne-Zverejnovanie sťažností mestskej časti DNV

by MichalGasparik
6 min. 🕑

Na oficiálnom internetovom sídle mestskej časti Devínska Nová Ves sa nachádza sekcia zo zoznamom z vybavenia petícii a stažností. Tento transparentný zoznam sa mi moc nepozdával, nakoľko v ňom chýbal akýkoľvek záznam o vybavení sťažností a prišlo mi nepravdepodobné, že žiaden občan nepodal žiadnu oficiálnu stažnosť do podateľne nášho úradu. Okrem toho, koncom minulého roka bola uzavretá mnou podaná stažnosť a tá tomto zozname minimálne chýba.

Skúsil som požiadať pomocou oficiálneho komunikačného kanála mestskej časti, o doplnenie chýbajúceho záznamu. Po pár dňoch mi prišla odpoveď, že mestská časť nemá povinnosť zverejňovať sťažnosti.

Jedinou dostupnou možnosťou ako skontrolovať zoznam sťažností je využitie nástroja verejnej kontroly a to zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.V zmysle tohto zákona bola mnou podaná žiadosť o zaslanie zoznamu sťažností za obdobie 2018-2022.

Aká je realita oproti deklarovanému zverejnenému zoznamu ? Posúďte sami. Prikladám oficiálny zoznam sťažností v zmysle zákona.

Evidenčné čísloPredmet sťažnosti Výsledok prešetrenia sťažnosti/Opodstatne ná, neopodstatnenáPrijaté opatrenia
699/2018 sťažnosť na postup oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia v súvislosti s vydávaním stanovísk neopodstatnená
9851/2018 sťažnosť na postup oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia neopodstatnená
10681/2018sťažnosť na postup starostu p. Jambora pri uzatvorení nájomnej zmluvy vybudovaním parkovacieho miesta neopodstatnená
4367/2019sťažnosť na postup oddelenia
výstavby, dopravy a životného prostredia pri vydávaní záväzného stanoviska
opodstatnenásporné záväzné stanovisko bolo vyhlásené za neplatné a bolo potvrdené predchádzajúce vydané stanovisko
4367/2019sťažnosť na opatrovateľku domácej opatrovateľskej službyneopodstatnená
r.2020Sťažnosť na postup správneho orgánuneopodstatnená
r.2020Sťažnosť na neoprávnený postup, vyžiadanie dokumentáciespäťvzatie sťažnosti ev.č. 7877/2020
r.2020Sťažnosť na postup Oddelenia územného konania a stavebného poriadkuopodstatnenázamestnanci boli poučení na dodržiavanie lehôt, ktoré sú povinní dodriavať pri vybavovaní agendy vyplývajúcej z ich pracovnej náplne
r.2020Sťažnosť na nedodržanie úradných hodín matrikyodložená
r.2020nesprávne určený termín termín konania zo strany stavebného úradu spojený s miestnym zisťovanímopodstatnenázamestnanci boli poučení o poučení lehôt podľa správneho poriadku
r.2020Sťažnosť na postup pri riešení susedského sporuopodstatnenákaždý zamestnanec bude informovaný, aby najneskôr ku dňu skončenia prac. pomeru predložil vedúcemu zamestnancovi zoznam agendy a povinností, ktoré je potrebné vykonať vyplývajúcich z jeho pracovnej náplne.
739/21Sťažnosť k vypracovanej územno plánovacej informácii zo dňa 23.10.2022, ev. č. 9717/2020odložená
1334/21Sťažnosť na linku č. 21 MHDsťažnosť bola MČ poslaná len na vedomie
1750/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
2932/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
2955/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuneopodstatnená
3042/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
4776/21Sťažnosť na nečinnosť správneho orgánuodložená
5128/21Sťažnosť na čiernu stavbuneopodstatnená
5626/21Sťažnosť voči postupu MŠ vo veci riešenia nevhodného správania detí v triede, ktoré spočívalo vo vyvíjaní nátlaku a v obnažovaníneopodstatnená
6436/21Rušenie nočného kľudu v areáli Základnej školy Ivana Bukovčanaodložená
6437/21Rušenie nočného kľudu v areáli Základnej školy Ivana Bukovčanaodložená
7287/21ostúpenie sťažnosti spoločnosti Anevil s.r.o., Mraziarenská 25, 821 08 Bratislava na starostu a stavebný úrad mč BA-DNVodložená
7676/21Neoboznámenie s novým termínom na kolaudáciu a zmenu účelu využitia priestoruodložená
8771/21Vyriešenie dlhodobej požiadavky – obrezanie konárov brezyneopodstatnená
10234/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostíodložená
10740/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostí- riešenie oznámenia o umiestnení odpadu a ohrozovanie súkromného a verejného majetkuopodstatnenáupozornenie zamestnancov o potrebe dbať pri postupovaní podaní hl. mestu Slovenskej republiky Bratislavy na rozdelenie úloh samosprávy a prenesených pôsobností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a jej mestské časti v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
10741/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostí
10747/21Sťažnosť na spôsob neštandardného riešenia záležitostíodložená
11759/21Sťažnosť k stanovisku k žiadosti o odstránenie stromuneopodstatnená
3607/2022sťažnosť na postup zamestnanca stavebného úraduneopodstatnená
8362/2022hlučná hudobná produkcia z akcie Oldies party, ktorej organizáttorom bola mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
8437/2022sťažnosť na postup zamestnankyne stavebného úraduneopodstatnená
9695/2022sťažnosť na postup stavebného úradu pri vykonávaní štátneho stavebného dohľadu
10109/2022sťažnosť na nedodržiavanie ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobosti orgánov verejnej mociopodstatnenápre zasielanie elektronických dokumentov bol referent administratívy David Lohnický preškolený a poučený
11764/2022sťažnosť na nedoručenie oznámenia o čase a mieste konania voliebodložená
12400/2022sťažnosť na nedodržanie termínu odpovede stavebného úradu na žiadosť o sprístupnenie informáciíneopodstatnená
13332/2022sťažnosť na nečinnosť stavebného úraduneopodstatnená
14011/2022sťažnosť na prieťahy a nezákonný postup stavebného úraduneuplynula lehota na vybavenie sťažnosti
14959/2022sťažnosť na prieťahy v stavebnom konaníneuplynula lehota na vybavenie sťažnosti

Je veľká škoda, že mestská časť nevyužíva na plno možnosti internetového sídla, preto jej verejne odporúčam doplniť chýbajúce záznamy, alebo upraviť názov sekcie na z VÝSLEDKY VYBAVENIA PETÍCIÍ A SŤAŽNOSTÍ na VÝSLEDKY VYBAVENIA PETÍCIÍ .

* Detailnejší zoznam stažností z mestskej časti za roky 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

Prečítajte si