Autovraky sú jedným z mnohých problémov, ktorú trápia našu mestskú časť. Zaberajú parkovacie miesta, svojou príjemnosťou esteticky narúšajú vzhľad okolia a sú nebezpečné pre životné prostredie.

V roku 2016 sa podarilo našej mestskej časti v spolupráci s mestskou políciou odstrániť 18 takýchto autovrakov, pričom 9 znich odtiahla firma na základe objednávky a druhu polovicu odstránili majitelia sami.

 

Ak sa aj vo  vašej blízkosti nachádza takýto autovrak,  zašlite fotografiu s popisom miesta kde sa autovrak nachádza, na adresu michal.gasparik@devinskainak.sk. Následne budem kontaktovať mestskú časť. O postupe a odstránení Vás budem informovať.

 

 

 

Povinnosti držiteľa vozidla

podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

 

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a 

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo :

  • poškodzuje životné prostredie magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené)  podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
  • ohrozuje životné prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

 

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre hlavné mesto zabezpečuje spoločnosť

P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, tel. 02/44 460 089, e-mail: pesko@p-k.sk.

 

Odovzdať staré vozidlo je jeho  držiteľ/vlastník povinný odovzdať buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:

  • P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, +421 2 444 600 89,
  • CSOKO spol. s r.o., Pšeničná 8B, Bratislava, +421 903/208 523,
  • AUTO – AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta č. 20, Zohor, +421 903 405 154,
  • WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Galvaniho č.12, Bratislava, +421 904 801 639,
  • PROMAUTO s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, . +421 903 445 428.
Autovraky v Devínskej Novej Vsi pomaly miznú

Comments

comments